RB

Mokotow Nova, Wołoska 22, 02-675 Warszawa

10,001+ Pracowników

-

We’re a growing community of 40,000+ diverse, talented entrepreneurs – united in the relentless pursuit of a cleaner, healthier world. Drawing on each other’s skills and working together, we put people at the heart of our business. Through research and development, science and partnership, we make products that people have loved and trusted for generations.  

We follow a set of values that help us realize our purpose and fight. Our compass guides us. We use it to navigate the way we need to behave as individuals, as teams, and as a company. Our culture builds on what has made us successful; and equips us for sustainable growth so that we may continue to protect, heal and nurture the generations to come.

Do the right thing. Always. 

We act responsibly and with integrity. Doing right for the world is what’s right for our business 

Put consumers & people first 

We put people’s lives and needs at the heart of our business. We listen to consumers to better serve and enhance their lives. We act as accountable owners. We value diversity and invest in our people to give them the ‘Freedom to Succeed’. 

Seek out new opportunities 

We seek out new opportunities, putting our entrepreneurial spirit to good. We are entrepreneurs, working smarter and leaner. We fearlessly innovate. We create our own opportunities. We learn. We move with ambition and at pace. Our goal is clear, our energy is infinite. 

Strive for excellence 

Good can always be bettered. We win at ‘points of choice’ with better products; better design; better consumer experiences; better service; and better value. 

Build shared success 

We are achievers. We achieve more when we are trusted partners where everyone wins – our people, customers, partners, communities and shareholders. 

 

 

Polska wersja:

Jesteśmy rosnącą społecznością ponad 40 000 różnorodnych, utalentowanych przedsiębiorców - zjednoczonych w nieustannym dążeniu do czystszego i zdrowszego świata. Czerpiąc z wzajemnych umiejętności i współpracując, stawiamy ludzi w centrum naszej działalności. Poprzez badania i rozwój, naukę i partnerstwo tworzymy produkty, które ludzie kochają i którym ufają od pokoleń. 

Stoją za nami wartości 

Kierujemy się zestawem wartości, które pomagają nam realizować nasz cel i walczyć o lepszy świat. Nasz kompas nas prowadzi. Używamy go, aby nakierowywać swoje działania w odpowiednim kierunku jako niezależne osoby, zespoły czy cała firma. Nasza kultura opiera się na tym, co zapewniło nam sukces i wyposaża nas w trwały wzrost, abyśmy mogli nadal chronić, leczyć i pielęgnować przyszłe pokolenia. 

 

Rób to co należy. Zawsze. 

Działamy odpowiedzialnie i uczciwie. Postępowanie dobrze dla świata jest dobre dla naszej firmy 

Na pierwszym miejscu stawiaj konsumentów i ludzi 

Życie i potrzeby ludzi są dla nas najważniejsze. Słuchamy konsumentów, aby lepiej służyć i ulepszać ich życie. Działamy jako odpowiedzialni właściciele. Cenimy różnorodność i inwestujemy w naszych pracowników, aby zapewnić im „wolność sukcesu”. 

Szukaj nowych możliwości 

Poszukujemy nowych możliwości, poprawiając ducha przedsiębiorczości. Jesteśmy przedsiębiorcami, pracujemy mądrzej i zwinniej. Nieustraszenie wprowadzamy innowacje. Tworzymy własne możliwości. Uczymy się. Poruszamy się z ambicją i tempem. Nasz cel jest jasny, nasza energia jest nieskończona. 

Dąż do doskonałości 

Dobro zawsze można poprawić. Wygrywamy w „punktach wyboru” dzięki lepszym produktom; lepszy projekt; lepsze doświadczenia konsumenckie; lepsza obsługa; i lepsza wartość. 

Buduj wspólny sukces 

Jesteśmy zwycięzcami. Osiągamy więcej, gdy jesteśmy zaufanymi partnerami, gdzie wszyscy wygrywają - nasi ludzie, klienci, partnerzy, społeczności i udziałowcy. 

 

Największe Targi Studenckie Programów Menadżerskich w Polsce

© 2020 Graduate Programme Day

Projekt i wykonanie: Agencja marketingowa Warszawa | Przetwarzanie danych osobowych