Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Inspiring Solutions z siedzibą przy Alei Niepodległości 162/lok. 66B 02-554 Warszawa.

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu rejestracji na wybrane wydarzenia w ramach projektu oraz aplikacji na dane oferty pracy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Uczestnika wydarzenia na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej pół roku jednak nie dłuższy niż rok

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych. Dane będą udostępniane partnerom korporacyjnym projektu oraz innym podmiotom , które zawarły ze Stowarzyszeniem stosowną umowę na temat przetwarzania i poufności danych.

Uczestnikom wydarzenia przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Przysługuje Uczestnikowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.

Największe Targi Studenckie Programów Menadżerskich w Polsce

© 2020 Graduate Programme Day

Projekt i wykonanie: Agencja marketingowa Warszawa | Przetwarzanie danych osobowych